menu
  1. VPK Group arlig resultat 2021

Ökad efterfrågan på hållbara förpackningar stödjer fortsatt volymtillväxt för VPK Group 

Under 2021 nådde VPK Groups omsättning 1,75 miljarder euro, en respektfull ökning med 28% jämfört med föregående år. Koncernens pappersmaskiner återvann 1,4 miljoner ton returpapper. På grund av inflationstrycket begränsades resultatökningen på EBITDA nivå till 7% för att uppgå till 212 miljoner euro för helåret. Rörelseresultatet förblev stabilt på 88 miljoner euro. 2022 kännetecknas likaså av en betydande ökning av råvaru- och energikostnader.

Viktiga händelser under 2021 inkluderar återhämtningen av volymer efter Covid-pandemin och den fortsatta strukturella ökningen av efterfrågan på hållbara förpackningar. Det skedde också en gradvis ökning av kostnaderna för de viktigaste råvarorna (papper och stärkelse) under hela året, dessutom skedde en snabb ökning av energikostnaderna från september och framåt, och ökningen fortsatte ytterligare under första halvåret 2022. De senaste förvärven integrerades framgångsrikt och gav ett större bidrag än väntat till koncernens robusta vinst för året. Återigen har vi upplevt ett anmärkningsvärt år med många onormala utmaningar.

Corrugated boxes

Wellpapp och massivpapp

Under det senaste året har VPK investerat i fortsatt integration av våra anläggningar och expansion av vår närvaro i Europa. Detta inkluderade idrifttagandet av den helt nya wellpappkonverteraren nära Wrocław i Polen. Denna stora investering, tillsammans med två andra produktionsanläggningar i Polen, gör att vi kan tillhandahålla nya wellpappförpackningar för att betjäna ett ökande antal kunder på denna växande marknad.

Koncernens förvärv i Storbritannien och Frankrike 2020 integrerades framgångsrikt. Företagets fotavtryck i Storbritannien har utökats ytterligare med produktionsanläggningar från Encase Ltd. VPK:s geografiska närvaro i Frankrike har också stärkts, i Lyon-regionen med Viallon.

Tuber och hylsor

Under 2021 fortsatte Corex, koncernens tub- och hylsdivision, att utveckla sitt marknadsledarskap inom området för hylsprodukter. Förvärvet av en välkänd hylsproducent i Finland har också stärkt nätverket i den skandinaviska regionen, där Corex nu har fem produktionsanläggningar. 

Förutom ett omfattande utbud utav hylsor för industriellt bruk fortsätter Corex att fokusera på tillväxtsegment såsom tubförpackningar för konsumentmarknaden. Genom att erbjuda ett stort antal alternativ för utskrift, varierande längder och diametrar, fortsätter Corex Consumer Packaging att utöka sin produktportfölj.
Alizay Paper Machine

VPK Papper Normandie

I juni 2021 enades VPK Group om förvärvet av den befintliga 75ha industritomten i Alizay (Frankrike) i syfte att omvandla den till ett nav för hållbar utveckling inom den cirkulära ekonomin. Detta projekt kommer att bidra till den ekologiska, ekonomiska och industriella utvecklingen i regionerna Normandie och Paris.

Den befintliga pappersmaskinen för kopieringspapper kommer att byggas om till en produktionsenhet för containerboard, detta med en årlig produktionskapacitet på ca 450 000 ton. Uppstart är planerad till första kvartalet 2023. Den nya anläggningen, i synergi med VPK:s två andra pappersfabriker i Frankrike, kommer att producera mer än 1 000 000 ton testliner och returflute per år i Frankrike.

I samband med utökningen utav Alizay-projektet kommer VPK Group årligen att återvinna inte mindre än 2 miljoner ton papper per år.

Därutöver kommer en ny wellpappmaskin att tas i drift på platsen och användas för produktion av innovativ "Fanfold"-wellpapp. Denna teknik gör det möjligt att producera skyddande e-handelsförpackningar ”fit-to-size”, vilket eliminerar överemballering och samtidigt sänker den totala kostnaden för emballering och frakter.

Anläggningen i Alizay bidrar också till att uppfylla VPK:s mål inom hållbarhetsområdet. Anläggningen startar en kraftvärmeenhet för biomassa och vattenreningsanläggningen kommer att generera fosilfri energi som kommer att användas i papperstillverkningsprocessen.

Produktionsenheten kommer därutöver att bearbeta 250 000 ton biprodukter från den lokala träindustrin samt träbaserat avfall, för att producera träpellets. Dessa pellets kommer i sin tur att användas för att generera fosilfri ånga vid VPK:s wellpappfabriker i Frankrike, Nederländerna och Belgien.

Med blicken mot framtiden

Vår koncerns strategi präglas av en stark, långsiktig vision om att fortsatta ansträngningar genererar hållbar tillväxt, både ekonomiskt och ekologiskt.

Den fortsatta ökningen av råvaru- och energikostnader under första kvartalet 2022 sätter en enorm press på marginalerna. Trots de utmaningar vi står inför idag fortsätter efterfrågan på hållbara och skyddande förpackningar att öka.Papperets fantastiska miljöegenskaper genom dess cirkulära möjlighet kommer även fortsättningsvis attrahera miljömedvetna förbrukare utav förpackningar, vilket kommer att utöka efterfrågan utav miljövänliga, skyddande förpackningar framöver. VPK Group förväntar sig därför fortsatt tillväxt inom alla de segment där vi är verksamma.

Som företag fortsätter vi också att arbeta med vår energiomställning, detta genom att reducera vår fossilanvändning och våra koldioxidutsläpp genom att systematiskt gå över till biomassa, kraftvärme och effektiv användning av restvärme från våra anläggningar.