menu
  1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wie beheert deze website?

Deze website wordt beheerd door VPK Group NV (‘VPK’). VPK is een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Kareelstraat 108, 9300 Aalst, België. VPK Group NV is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde onder nummer 0400313852.

U kunt contact met ons opnemen via het bovenstaande postadres of het volgende e-mailadres: info.hq@vpkgroup.com.

Gebruik van deze website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze algemene voorwaarden volledig.

Inhoud van de site en uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. VPK Group NV en haar filialen geven geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, nauwkeurigheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicaties die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen.

VPK Group NV en haar filialen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de toegang tot of de raadpleging of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of uit de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen. Dit geldt ook voor de hyperlinks naar andere websites, aangezien deze hyperlinks louter informatief zijn en VPK Group NV en de aan haar gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn voor de inhoud ervan of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Intellectueel eigendomsrecht

VPK Group NV bezit de intellectuele eigendomsrechten op de website en op de inhoud en het materiaal op de website (inclusief, zonder beperkingen, afbeeldingen, logo's en tekst). Behalve het bekijken, downloaden en afdrukken van pagina's van de website voor uw eigen persoonlijk gebruik, mag u de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk gebruiken, reproduceren of anderszins exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VPK Group NV.

Alle aanvragen moeten worden gericht aan info.hq@vpkgroup.com.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De gebruiksvoorwaarden van deze website en het gebruik en de inhoud ervan vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en alle geschillen met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden, de website of het gebruik ervan worden onherroepelijk voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Contact

Aanvragen voor informatie over de website of de inhoud ervan moeten worden ingediend bij :

info.hq@vpkgroup.com